jazykova skola


Přejdi na obsah

SJZ základní - popis

Jazykové zkoušky, certifikáty

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

- zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(dále SERRJ)

Obsah SJZ základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se písemně i ústně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
1) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
2) dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
3) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
4) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 15-20 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku