jazykova skola


Přejdi na obsah

SJZ všeobecná - popis

Jazykové zkoušky, certifikáty

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

- zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(dále SERRJ)

Obsah SJZ všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
1) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
2) dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
3) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
4) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 25-30 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
- dovednost plynně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran ( doporučuje se četba více titulů), schopnost formulovat v cizím jazyce vlastní názor a úsudek o daném literárním díle (dílech)


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku